Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Aanmeldingsformulier brugklas 2018-2019
 
Aanmelden voor
Mavo/havo
Havo/vwo
Atheneum
Gymnasium
 
Deelnemer aan stroomprogramma
Basis
Cultuur
Science
Sport
Code VO adviesformulier *
--------------------
Persoonlijke gegevens van de leerling
Jongen of meisje *
Achternaam/ tussenvoegsel *
Roepnaam *
Voornamen *
Postcode + woonplaats *
Adres *
Mobiel nummer leerling *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Geboorteland, in Nederland sinds *
Nationaliteit *
Spreektaal thuis *
Burgerservicenummer *
Broer/zus op De Populier? *
Godsdienst
Gezinssituatie
*Anders
--------------------
Gegevens basisschool
Naam basisschool *
Voorkeur in de klas bij
Motivatie keuze school
Is uw kind op de basisschool blijven zitten? ja*/nee *in welke groepen?
Heeft uw kind op de basisschool hulplessen of remedial teaching gekregen? ja*/nee*
*Op welke gebied(en)
--------------------
Bijzonderheden
Medische bijzonderheden
Is er officieel een diagnose vastgesteld bij uw kind m.b.t. dyslexie, ADD, ADHD, autisme, PDD-NOS, asperger?
*Kopie van het betreffende rapport s.v.p. meenemen bij de inschrijving
Heeft uw kind een leerlinggebonden budget (LGF-indicatie)?
--------------------
Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers
Wettig vertegenwoordiger 1 (eerste contactpersoon voor school)
Achternaam en voorletter(s) *
Telefoon (mobiel) nummer *
E-mailadres *
Nationaliteit
Beroep
Adres
Wettig vertegenwoordiger 2
Achternaam en voorletter(s)
Telefoon (mobiel) nummer
E-mailadres
Nationaliteit
Beroep
Adres
--------------------
Kostenoverzicht
Locker € 10,00
Brugklaskamp € 125,00
LO-shirt € 14,00
Ouderbijdrage (vrijwillig) € 122,00
Subtotaal € 271,00
Deelname stromen (sport, science , cultuur) €200,-
Totaal € 471,00
--------------------
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum
Handtekening ouder/verzorger
--------------------
Met uw handtekening verklaart u dat foto's en video's door school gebruikt mogen worden*:
Op de website van de school
In de folder voor leerlingen uit groep 8
In promotiefilmpjes van de school
*Aankruisen waar u toestemming voor geeft.
U kunt natuurlijk altijd terug komen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u op een later tijdstip alsnog toestemming geven.
--------------------
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum
Handtekening ouder/verzorger
Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer