Roosterwijzigingen
Jaarplanner
Inloggen Webmail
Magister Webportal Leerlingen
Magister Webportal Ouders
Magister Webportal Docenten
Het weer Het weer!
Volg De Populier op Twitter
Medezeggenschapsraad

De Populier heeft, net als elke andere school, een medezeggenschapsraad. Dat is wettelijk zo geregeld. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen die bij de school betrokken zijn: personeel, ouders, leerlingen. De medezeggenschapsraad (kortweg: ’MR’) heeft tot taak om het beleid van de directie te bespreken en hierover gevraagd of ongevraagd adviezen aan de directie te geven. De MR bespreekt dan ook uiteenlopende onderwerpen, zoals: de inrichting van het onderwijs (bijv. het schoolplan, lessentabellen), de organisatie van de school, het financiële beleid (bijv. de begroting) en facilitaire zaken (bijv. inrichting van en voorzieningen in het schoolgebouw). Op bepaalde punten heeft de MR een wettelijk instemmingsrecht. Dit betekent dat de goedkeuring van de MR nodig is voordat een bepaald directiebesluit van kracht kan worden.

De MR van De Populier bestaat uit 8 leden, te weten 4 vertegenwoordigers van het personeel, 2 ouders en

2 leerlingen.

Nieuwe leden die op enig moment tot de MR toetreden, dienen schriftelijk te verklaren dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren.

 

De medezeggenschapsraad is bereikbaar per e-mail: mr@depopulier.nl.

Voorzitter en secretaris zijn tevens bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 070-3648808.

 

 

 

MR-leden namens het personeel

Dhr. F.Ph. Boekhoudt

Mw. D. Joustra (secretaris)

Drs. C.J. van Peursen (voorzitter)

Mw. C.J. van der Zon-Schensema 

 

MR-leden namens de ouders

Dhr. D. Batenburg

Dhr. ir. R.W. Visee 

 

MR-leden namens de leerlingen

Taha Bildirici

Nour-al-Zahraa Chaalan

Colofon
Populierstraat 109 - 2565 MK Den Haag - t 070 364 88 08 - f 070 363 23 12 - info@depopulier.nl
Colofon - Disclaimer